Vi åbner igen i morgen kl. 12:00

Sikker handel hos LE Camping

Hvis du er utilfreds med en handel eller ydelse skal du kontakte os. Vi vil gøre, hvad vi kan for at du bliver tilfreds med handlen.

Kan vi ikke blive enige om en tilfredsstillende løsning kan du klage til:

Campingbranchens (Camping Outdoor Danmark) Reklamationsnævn, Mosedalvej 15, 2500 Valby, tlf. 36 14 04 57 eller her: 

https://campingoutdoordanmark.dk/for-campinggaester/reklamationsnaevn/hvordan-klager-jeg/

https://campingoutdoordanmark.dk/for-campinggaester/reklamationsnaevn/klageformular/

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg
via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan
du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.110 og højst
kr. 100.000. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et
gebyr for at få klagen behandlet.

Falder klagen udenfor Camping Branchens kompetenceområde, kan du oprette din klage ved Konkurrence- og forbrugerstyrelsen,
Mæglingsteamet for forbrugerklager.

Mæglingsteamet for forbrugerklager hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bistår parterne i løsningsprocessen. (For beløb over kr. 50.000)
Hvis kravet er på op til kr. 50.000, kan du bruge småsagsprocessen. Desuden kan småsagsprocessen bruges, hvis tvisten falder uden for
Forbrugerklagenævnet eller et af de godkendte, private klagenævns kompetenceområder.

Har du bopæl i et andet EU-land. Skal du indgive din klage til EU-Kommissionens online klageportal : http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ved
indgivelse af en klage skal du opgive vores e-mail (info@le-camping.dk).